Hva har ISE drevet med første halvdel av 2014?

Selv om ISE straks går inn i en sommerdvale har vi siden siste oppdatering fått gjennomslag for to saker vi har jobbet med.

1. I 2011 sendte ISE en klage til Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) vedr. FS Kino sine utilgjengelige nettsider når det kommer til setereservasjon. SF Kino mente at Microsoft Flash var tilgjengelig for blinde og svaksynte. Pga. kort klagefrist, rakk ikke styret og sende inn en klage. I mai tok ISE direkte kontakt med SF Kino igjen ang. at nettsidene fremdeles ikke var tilgjengelig. De avgjorde at de innen ett år skulle lage nye tilgjengelige nettsider og inviterte ISE med på å gjøre siden tilgjengelig for vår målgruppe.

2. ISE har kommet i dialog med en sentralt ansatt i NAV-systemet vedr. søknadskjemaer til synstekniske hjelpemidler. Det er utarbeidet nye skjemaer hvor innholdet er endret. Nå skal det ikke lenger være en kyndig ansvarsperson som bl.a. har ansvar for opplæring, oppmontering, oppfølging osv. Nå kaller de det fagperson, og dette kan f.eks. være synskontakten i kommunen. ISE har påpekt det dårlige opplæring og oppfølging synshemmede får fordi synshemmede er en liten gruppe. ISE påpekte også at skjemaene ikke var tilrettelagt slik at man kan fylle ut PDF-dokumentet på PC.

Med ønske om en god sommer på vegne av ISE-styret
Lise Bakkan, leder