Medlemsbladet ISEtten

ISE utgir et medlemsblad, ISEtten, som redigeres av en redaksjonskomité valgt av generalforsamlingen. Redaksjonskomiteen skal sørge for at ISEtten kommer ut med minst ett nummer eller minst fire enkeltartikler i løpet av et kalenderår. ISEtten publiseres via ISEs info-epostliste.
Bladet har datarelatert innhold, for synshemmede spesielt og IKT generelt.

Du som ISE-medlem kan henvende deg til kan kontakte ISE og få tidligere nummer tilsendt som Word-dokumenter på e-post.

Du kan også kontakte ISE dersom du har ønsker til artikler som skal behandles i ISEtten eller om du har andre tilbakemeldinger.

Redaksjonskomiteen for ISEs medlemsblad ISEtten for 2016 har følgende sammensetning:
Leder: Magne Bjørndal.
Medlemmer: Birger Kjelbye og Fatuma Abdi Mohamed.