Flua på veggen høsten 2016

Før ISE-styret tar juleferie, ønsker jeg å oppsummere hva styret har jobbet med det siste året. Videre informerer vi om kommende Generalforsamling og seminar. På slutten finner du informasjon om ISEs tilbud om opplæring i bruk av iphone med voiceover.

Tilgjengelighet

ISE-styret har også i år jobbet utadrettet mot offentlige instanser og private selskaper om tilgjengelighet av IKT-løsninger for blinde og svaksynte. Vi har fulgt opp flere saker (både gamle og nye), og her nevner jeg noen av disse sakene.

 • 16.10.2015 klaget vi Skandiabanken til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på grunn av manglende tilgjengelighet i nettbanken, men denne saken er fortsatt ikke løst. Vi har purret flere ganger, men fortsatt ikke fått endelig svar. Slik vi forstår det, handler det om samarbeid mellom DIFI og LDO og at nødvendige rutiner ikke har vært på plass.
 • 15.06.2016 fikk vi svar fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som bl. a. viser til lovverket som sier at nye IKT-løsninger etter 1. juli 2014 skal være tilgjengelige, dvs. de skal omfattes av loven.

  Rådgiveren for tilsyn i DIFI skriver følgende:
  "Tilsynet har ikke oversikt over hvilke endinger Skandiabanken har gjort av nettsidene sine, etter at reglene begynte å gjelde. Vi kan derfor ikke ta stilling til om nettsidene til Skandiabanken per i dag er ny IKT i forskriftens forstand. Tilsynet er av den oppfatning at det er viktig at Skandiabanken følger kravene i regelverket. I den forbindelse legger vi særlig vekt på at Skandiabanken er en ren nettbank, og ikke har fysiske lokaler der kundene kan møte banken. Kundene er derfor helt avhengig av enkle, universelt utformede løsninger som flest mulig kan bruke. Vi er enige i at det er uheldig dersom du som kunde opplever at nettstedet blir vanskeligere å bruke etter at banken har gjort oppgraderinger.

  Bank- og finanssektoren er et av de viktigste satsingsområdene for tilsynet. Vi skal snart gjennomføre en kartlegging av ny IKT og andre tema. Mange banker inngår i kartleggingen. På lik linje med andre banker, er Skandiabanken en aktuell virksomhet å føre kontroll med. Forutsetningen for en kontroll er at nettsidene er ny IKT.
  Tilsynet har ikke mulighet til å kontakte Skandiabanken på vegne av deg. Som du kjenner til fra før, er det Likestillings- og diskrimineringsombudet som behandler klager."

 • Kodebrev for førstegangs innlogging på ID-porten

  21.08.2016 sendte ISE i samarbeid med Offentlig utvalg for punktskrift en henvendelse til DIFI vedrørende kodebrev.
  I dag har innlogging med elektronisk ID, der en av de er MinID, blitt aktuelt for å få tilgang til elektroniske offentlige tjenester på nett.

  Dette er svært positivt og veldig viktig for blinde og svaksynte da man ikke er avhengig av seendes hjelp til å lese brev i visuell skrift på papir. Noen eksempler der man kan logge seg inn er: altinn.no, mineresepter.no, norge.no, nav.no og skatteetaten.no.
  For å registrere MinID får man tilsendt et PIN-kodebrev med en engangskode som skal brukes ved første innlogging på www.eid.difi.no Dette brevet sendes ut i visuell skrift som ikke er et tilgjengelig format for blinde og sterkt svaksynte. PIN-kodebrevet er personlig og skal ikke vises til andre, dvs. at blinde og svaksynte ikke kan få hjelp av en seende til å lese brevet. ISE mener at PIN-kodebrevet bør sendes ut i punktskrift til borgere som ber om dette. Offentlig Utvalg for Punktskrift www.punktskriftutvalget.no kan kontaktes for hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Vi kjenner til flere firmaer og institusjoner som har skaffet seg punktskriftskriver. Da kan de sende brev i punktskrift til kunder som ønsker det. Et slikt eksempel er DNB, de sender månedlig kontoutskrift i punktskrift til dem som ønsker det.

 • 15.09.2016 fikk vi følgende svar fra Produktsjef i ID-porten:
  "Vi takker for innspillet om å sende ut pinkodebrev for MinID i punktskrift til de som ønsker dette.
  Dagens løsning for utsending av pinkodebrevene skjer i en lukket prosess der ingen brev blir manuelt behandlet, men er del av en automatisk print og pakke-system.
  Dette hindrer at uvedkommende kan lese eller kopiere kodene som sendes ut.
  DIFI gjennomfører i høst en revisjon av universell utforming i ID-porten, og vi ser det som naturlig å vurdere skissert løsning i sammenheng med andre tiltak som kan bidra til at løsningene blir mer universelt utformet og gir bedre brukervennlighet."

Tilgjengelighet til pdf-skjemaer

ISE-styret har i lengre tid jobbet med å se på sammenhengen mellom ulike skjermlesere og tilgjengeligheten til pdf-skjemaer, spesielt skjemaer på www.nav.no og www.skatteetaten.no Noe av utfordringen er at skjemaene som ligger på offentlige nettsider kan være gamle. Vi forsøker å jobbe mot en konklusjon på hva slags tilgangsprogramvare som fungerer sammen med disse skjemaene slik de er i dag. Vi forsøker også å lage innspill til hvordan skjemaene kan gjøres mer universelle slik at vi ikke er avhengig av å ha en konkret kombinasjon av skjermleser/nettleser for å kunne gjøre bruk av skjemaene.

Informere om ISE

I tillegg til overnevnte, jobbet vi med å spre informasjon om ISE til aktuelle instanser. ISE-styret har utarbeidet et skriv om ISE og det skal vi blant annet sende til Hjelpemiddelsentralene. Vi oppfordrer også deg som ISE-medlem til å fortelle andre om ISEs arbeid.

Generalforsamling og seminar

Vi er kommet i gang med planleggingen av ISEs generalforsamling 2017. Dagene du må holde av er lørdag 4. og søndag 5. februar 2017. Stedet er sentralt i Oslo.

I tillegg til Generalforsamlingen, planlegger vi en del presentasjoner og workshop. Noen av aktuelle temaer er: tekstredigering på iPhone, navigering på internett med iPhone, Microsoft Office 2016 for PC (for svaksynte og blinde) og apper som kan styre smarte ting i hverdagen.
Dette er fortsatt på planleggingsstadiet og endringer kan skje både når det gjelder temaene og sted og dato, så ta denne informasjon med forbehold.

Opplæring i iPhone over telefon

Vi minner om ISEs tilbud om 3 timers opplæring i iPhone over telefon for 500 kr.

ISE er på Facebook

Du finner ISE på http://m.facebook.com/iseikt Vi oppdaterer også nettsiden vår www.ise.no når det skjer noe nytt.

Vi i ISE-styret takker alle ISE-medlemmer for deres bidrag, både for innleggene på e-postlisten, for artiklene og for tilbakemeldingene sendt til Styret.
Styret nås via post@ise.no

På vegne av styret ønsker jeg alle ISE-medlemmer en riktig god Jul, og vi ser frem mot et nytt og spennende år med ISE i 2017.

Mehmed Softic
Leder