ISE deltok på et seminar om «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»

18. januar 2017 delltok ISE på ½-dagsseminaret: «Betydningen av brukermedvirkning for utviklingen av likeverdige IKT-systemer og tjenester»
Seminaret ble organisert av fagteamet i universell utforming av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fagteamet i universell utforming av IKT er tilknyttet institutt for informasjons-teknologi, og driver forskningsbasert undervisning på både bachelor- og

masternivå. De startet i 2013 landets eneste masterprogram i «Universal Design of ICT» og har nå en egen forskningsgruppe innen dette fagområde. Det er

eneste internasjonale utdanningen på engelsk, det finnes en lignende uttdaning i Spania, men den er kun på spansk.

Lederen av forskningsgruppen professor Weiqin Chen, HiOA, åpnet seminaret og ønsket velkommen.
Så var det flere innledere om brukermedvirkning for utvikling av likeverdige IKT-systemer og tjenester.
1) seniorrådgiver Mona Hovland Jacobsen fra DIFI snakket om hvordan DIFI kan stimulere til økt samarbeid mellom utdannings- og forsknings-

miljøer innen IKT og funksjonshemmede brukere av IKT, som ofte kan møte større utfordringer på nett og i nettbaserte tjenester enn andre borgere?
2) HiOA’s-erfaringer v/ professor Weiqin Chen – Presentasjon av forskningsresultater og planer fremover.
3) Norges Blindeforbund v/ Sverre Fuglerud – Betydningen av, og erfaringer med, brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsprosjekter.
4) Studenterfaringer med samarbeid med funksjonshemmede v/Way Kiat Bong, phd-stipendiat
5) Erfaringer med prosjektsamarbeid mellom funksjonshemmede og forskere/studenter, v/Lars Bjørndal, seniorrådgiver, Statped

Etter pausen hadde vi paneldebatt med ordstyrer Hans Hjellemo, kommunikasjonsleder i ULOBA.
Temaene var: Likeverdige IKT-systemer og tjenester.
• Hva kan gjøres for å sikre involvering av funksjonshemmede i konkrete forskningsprosjekter?
• Hvilke IKT-utfordringer møter funksjonshemmede, og hvordan kan årsaksforklaringer flyttes fra individ til IKT-system/-tjenester?
• Hvordan bør nettverket fungere fremover?

Under seminaret ble det flere interessante diskusjoner. Det ble fortalt om flere eksempler på barrierer som funksjonshemmede opplever i hverdagen.

Det kom flere forslag om hvordan samarbeidet mellom organisasjoner av funksjonshemmede og forskningsteamet i universell utforming av IKT, ved HiOA bør

være i fremtiden. Det ble nevnt undervisning om hjelpemiddelteknologi, samarbeid i prosjekter der studentene kan forske i dette feltet. Det er nødvendig med

mer kunnskap og bevissthet om universell utforming og tilgjengelighet hos utviklere av IKT-systemer og tjenester.
Vi i ISE er svært takknemlige at HiOA tok initiativet og arrangerte dette seminaret. Dette var en flott start på framtidig samarbeid.

Les mer om Faggruppen i universell utforming av IKT ved HiOA og masterutdanningen her:
http://www.hioa.no/eng/Studies/TKD/Master/Universal-Design-of-ICT

http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning...